My JSP 'helper.jsp' starting page
 • 碳60衍生物    
 • (6,6)-Phenyl C61 Butyric Acid Methyl Ester
 • CAS号:160848-22-6       MDL号:       分子式:C72H14O2       分子量:910.88
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01385040
 • TCI#M2088-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 99.5%(LC)
 • 1890.00
 • 1890.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 富勒烯 C70    
 • Buckminsterfullerene C70
 • CAS号:115383-22-7       MDL号:MFCD00146976       分子式:C70       分子量:840.75
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01203020
 • TCI#B1694-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 98.0%(LC)
 • RG
 • 1950.00
 • 1950.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 富勒烯提取物    
 • Buckminsterfullerene C60
 • CAS号:131159-39-2       MDL号:MFCD00151408       分子式:C60/C70       分子量:720.64
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01202939
 • TCI#B1642-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 70.0%(LC)
 • RG
 • 230.00
 • 230.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 01202940
 • TCI#B1642-1G
 • TCI
 • 1G
 • 70.0%(LC)
 • RG
 • 1100.00
 • 1100.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • C60MC12    
 • C60-fused N-Methylpyrrolidine-m-C12-phenyl
 • CAS号:403483-19-2       MDL号:       分子式:       分子量:1022.18
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01402377
 • TCI#C2415-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 97.0%(LC)
 • 2390.00
 • 2390.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 富勒烯 C60(纯)    
 • Buckminsterfullerene C60
 • CAS号:99685-96-8       MDL号:MFCD00151408       分子式:C60       分子量:720.64
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01202970
 • TCI#B1660-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 99.0%(LC)
 • RG
 • 260.00
 • 260.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 01202937
 • TCI#B1641-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 99.5%(LC)
 • RG
 • 360.00
 • 360.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 01202971
 • TCI#B1660-1G
 • TCI
 • 1G
 • 99.0%(LC)
 • RG
 • 1390.00
 • 1390.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 01202938
 • TCI#B1641-1G
 • TCI
 • 1G
 • 99.5%(LC)
 • RG
 • 1990.00
 • 1990.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 双-PCBM (异构体混合物)    
 • Bis-PCBM (mixture of isomers)
 • CAS号:1048679-01-1       MDL号:       分子式:C84H28O4       分子量:1101.14
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • [6,6]-苯基-C61丁酸丁酯    
 • [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Butyl Ester
 • CAS号:571177-66-7       MDL号:       分子式:       分子量:
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01393868
 • TCI#P2013-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 98.0%(LC)
 • 1815.00
 • 1815.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • [6,6]-苯基-C61丁酸辛酯    
 • [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid n-Octyl Ester
 • CAS号:571177-68-9       MDL号:       分子式:       分子量:
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01393869
 • TCI#P2014-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 98.0%(LC)
 • 2750.00
 • 2750.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • [6,6]-苯基-C61-丁酸十二烷基酯    
 • [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Dodecyl Ester
 • CAS号:571177-69-0       MDL号:       分子式:       分子量:1065.20
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01402222
 • TCI#P2015-100MG
 • TCI
 • 100MG
 • 98.0%(LC)
 • 2750.00
 • 2750.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • [6,6]-苯基 C71 丁酸甲酯, 异构体混合物    
 • CAS号:609771-63-3       MDL号:       分子式:       分子量:
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01394661
 • TCI#M2550-50MG
 • TCI
 • 50MG
 • 98.0%(LC)
 • 1990.00
 • 1990.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
 • 56,60:2'',3''][5,6]富勒烯-C60-IH    
 • 56,60:2'',3''][5,6]fullerene-C60-Ih
 • CAS号:1207461-57-1       MDL号:       分子式:C78H16       分子量:0
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01382643
 • TCI#I0900-50MG
 • TCI
 • 50MG
 • 98.5%(LC)
 • 1780.00
 • 1780.00
 • 1-2个工作日
 • 购买
     共15条记录 每页 分1页显示 转到
新手入门
支付说明
配送说明
售后服务
帮助中心
关于探索关闭
正在加载,请稍候......